Privacy, cookies & disclaimer

Op deze pagina vind je:

 • Toelichting bij de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens (privacyverklaring)
 • Informatie m.b.t. het gebruik van cookies
 • De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website (disclaimer)

 

Door gebruik te maken van deze website verbind je je ertoe onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Ga snel naar

Wie zijn we

Privacyverklaring

We hechten veel belang aan je privacy.

Daarom lichten we graag toe wanneer, waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze verklaring is conform de geldende privacywetgeving en vormt ons algemene beleid op vlak van gegevensverwerking van persoonlijke data. Onze zaakvoerder is de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met onze zaakvoerder.

Wanneer verzamelen en verwerken we persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke informatie die je ons zelf geeft door:

 • Beroep te doen op ons voor je vakantie of andere gerelateerde diensten
 • Een formulier in te vullen op onze site of op papier
 • Ons te mailen of te telefoneren
 • Ons op een andere manier te contacteren

 

Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Het gaat over de gegevens die jij ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van jouw vakantie of andere diensten waarvoor je op ons beroep doet. Denk aan gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer … en professionele gegevens zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat we die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten.

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens kunnen ook worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken we gegevens?

Deze gegevens verwerken wij:

 • Voor het realiseren van je vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus het correct uitvoeren van het contract dat we met jou sluiten,
 • Voor direct-marketing-doeleinden om je te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

 

Wat onze website betreft, stemmen we de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan.

Daarnaast verwerken we je gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan. En om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van je opdracht en het contract dat wij met jou sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen we er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor de doelen die we net beschreven.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Je gegevens worden in de eerste plaats intern verwerkt in het kader van je reis, klantenbeheer en boekhouding. Ze worden enkel doorgegeven aan onderaannemers (zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoerbedrijven …) waar wij beroep op doen als dit noodzakelijk is om je reis te kunnen boeken of om je reis en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor je op ons beroep doet, vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens voor de goede uitvoering van je vakantie worden dan meegedeeld.

Ze kunnen ook voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten (bijvoorbeeld voor informatie- en communicatiedoeleinden, boekhouding …) worden doorgegeven aan onderaannemers waar we een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Voor bepaalde werkzaamheden gebruiken we software en tools van derden, zoals WordPress, Google Analytics, Hotjar, MailChimp, Facebook en boekingssystemen. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers onder onze controle.

Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens over jou door te geven of hebben overheidsinstanties het recht bij ons gegevens op te vragen. Dat is voor elk bedrijf zo.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) kan in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst.

Jouw rechten

Je kan de gegevens die we over jou verwerken steeds inkijken en indien nodig laten verbeteren, je contactvoorkeuren kenbaar maken of je gegevens laten wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze zaakvoerder, met een bewijs van je identiteit. Dat vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het bij elektronische mailings onderaan uit te schrijven of je contactvoorkeuren aan te passen of contact op te nemen met onze zaakvoerder.

Heb je nog vragen of bedenkingen? Of ben je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken? Dan kan je steeds contact opnemen met onze zaakvoerder.

Je hebt ook het recht om dat te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Beveiliging

We nemen de nodige maatregelen om je persoonsgegevens passend te beveiligen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Cookies

Deze website is gemaakt op basis van WordPress, een opensourcesoftware om websites te bouwen en beheren.

Zoals elke website, bevat ook deze website cookies:

 • Functionele cookies om de website optimaal te doen functioneren
 • Cookies voor analysedoeleinden.

 

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die via je browser op de harde schijf van je computer geplaatst worden om de website en de geïnstalleerde plugins optimaal te laten functioneren tijdens een bezoek aan onze website.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren. Als je deze weigert, zal het een impact hebben op het gebruik van de website.

Andere cookies van plugins zoals Google Analytics en Hotjar gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je desgewenst via je internetbrowser weigeren zonder dat het impact heeft op het functioneren van onze website.

We gebruiken o.a. Google Analytics om het surfgedrag op onze website te monitoren. Deze informatie is nuttig voor het verbeteren van onze website. Deze data zijn echter niet gepersonaliseerd. We hebben dus in geen geval informatie over je persoonlijk surfgedrag.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Disclaimer

Door gebruik te maken van onze website verbind je je ertoe onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Wel leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist en bijgewerkt zou zijn. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Bij twijfel of indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dien je ons altijd te contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ons de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Je verbindt je er onder andere toe :

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
 • De website niet zodanig te gebruiken dat een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan ons te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken zoals vermeld in onze algemene voorwaarden zijn bevoegd.